Αρχική

Η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.) στη γεωργία είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Στόχος του έργου BioPest είναι η μελέτη των επιπτώσεων της χρήσης φ.π. στη Δημόσια Υγεία σε μια κατ’εξοχήν αγροτική περιοχή της χώρας, την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με τη χρήση εξειδικευμένων βιοδεικτών, η αξιολόγησή τους, καθώς και μία εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου για την αναβάθμιση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας και την οικολογική αφύπνιση στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Σε ομάδες  επιλεγμένες με τη μέθοδο της τυχαιοποίησης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη υποκειμενικής εκτίμησης κινδύνου και κλινικές μετρήσεις, προκειμένου να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση. 


Σε βιολογικά δείγματα που θα συλλεχθούν από τις υπό μελέτη ομάδες, θα γίνει μια σειρά από μοριακούς τοξικολογικούς ελέγχους που θα καταγράφουν γονοτοξικότητα, ενζυμική ενεργότητα, επιγενετικές αλλοιώσεις και επίπεδα μεταβολιτών φ.π., ενώ θα μελετηθούν γενετικοί πολυμορφισμοί που θα συσχετιστούν με ευαισθησία στην έκθεση. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων θα αναδείξει τους πιο αξιόπιστους από αυτούς τους δείκτες προκειμένου για την παρακολούθηση της βλαπτικής δράσης από τη χρήση φ.π. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εκστρατεία ενημέρωσης που θα περιλαμβάνει οδηγίες για ασφαλή χρήση φ.π. και περιβαλλοντική εκπαίδευση, με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  και την αξία της παρέμβασης αγωγής Υγείας για την αποτελεσματική πρόληψη, καθώς και την ενεργοποίηση των αντίστοιχων φορέων.