Ωφέλη

Στο έργο BioPest θα μελετηθούν οι επιδράσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε γεωργούς, τις οικογένειές τους και τον γενικότερο πληθυσμό που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή υγειονομικής ευθύνης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Η συγκεκριμένη περιοχή στηρίζεται οικονομικά στη γεωργία, οι κάτοικοί της χρησιμοποιούν εντατικά φ.π., ενώ προηγούμενες μελέτες ανέδειξαν την έκταση της άγνοιας του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με την ορθή χρήση και τις επιπτώσεις των φ.π. στο περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία (Πωγωνίδης Χ., Κωνσταντινίδης Θ.Κ, 2007). Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των αγροτών για τη σωστή χρήση φ.π. διαφαίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων και του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την προστασία των καταναλωτών. Αν ο αγρότης και ο εργαζόμενος στην ύπαιθρο γίνει το επίκεντρο αναφοράς πρόληψης σε σχέση με την γνώση της  σωστής και ασφαλούς διαχείρισης των φυτοφαρμάκων τα οφέλη θα είναι τεράστια για το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής αποτελείται κυρίως από ευάλωτες ομάδες κοινωνικο-οικονομικά υποβαθμισμένων μειονότητων, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμισή τους, με την ενεγοποίηση των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν αντικείμενο ενημέρωσης/εκπαίδευσης των αγροτών της περιοχής που θα είναι οι κύριοι τελικοί αποδέκτες και άμεσα ωφελούμενοι αυτής της μελέτης σε θέματα που αφορούν στην ορθολογική εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γεωργικών πρακτικών για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον.

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί την κατάρτηση επιστημονικού προσωπικού (ειδικών ιατρών, βιοχημικών, μοριακών βιολόγων, γεωπόνων  κ.αλ.) και τη διάχυση σχετικής τεχνογνωσίας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού για δράσεις καινοτομίας στην κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας.  Θα γίνουν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες κλπ. που θα συμβάλλουν στο να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του Τμήματος Ιατρικής της Αλεξανδρούπολης, στην προώθηση της ερευνητικής δρστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας, και τέλος στη δυνατότητα προσέλευσης και απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού στην περιοχή του Έβρου.