Στόχοι

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας και η οικολογική αφύπνιση της ευαίσθητης ομάδας πληθυσμού  των αγροτών,  που θα βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας των ίδιων και του γενικού πληθυσμού (καταναλωτές). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αγροτικός πληθυσμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα αποτελέσει τον άμεσο αποδέκτη, αποτελείται κυρίως από ευάλωτες ομάδες κοινωνικο-οικονομικά υποβαθμισμένων μειονότητων. Παράλληλα με τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας είναι προφανή τα παράπλευρα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την μείωση των δαπανών περίθαλψης και φαρμακοθεραπείας οξέων και χρόνιων βλαπτικών επιδράσεων.  Η ασφαλέστερη χρήση των φυτοφαρμάκων βάση της αναπτυσσόμενης οικολογικής συνείδησης  θα οδηγήσει σε μείωση της σχετικής περιβαλλοντικής μόλυνσης και πρόληψη της νοσηρότητας του γενικού πληθυσμού.  Η υλοποίηση της προτινόμενης πράξης απαιτεί την κατάρτηση επιστημονικού προσωπικού (ειδικών ιατρών, βιοχημικών, μοριακών βιολόγων, γεωπόνων  κ.αλ.) και τη διάχυση σχετικής τεχνογνωσίας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού για δράσεις καινοτομίας και έρευνας στην κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας. 

 Επιμέρους στόχοι:

   Προσδιορισμός της υποκειμενικής έκθεσης αγροτικών πληθυσμών σε φ.π.

   Προσδιορισμός εργαστηριακοκλινικών παραμέτρων της υγείας πληθυσμιακών ομάδων που χρησιμοποιούν φ.π. 

   Εκτίμηση των τοξικών επιδράσεων της έκθεσης σε φ.π. σε διάφορα βιολογικά συστήματα (γονοτοξικότητα, ενεργότητα ενζύμων, επιγενετικές αλλοιώσεις κ.αλ.)

   Συσχετισμός μεταξύ των ανωτέρω παραμέτρων καθώς και σε σχέση με  άλλες επιδημιολογικά σημαντικές παραμέτρους όπως ηλικία, κάπνισμα, νόσοι, κ.λ.π.

   Ανάδειξη και αξιολόγηση κατάλληλων βιοδεικτών για τη μελέτη των επιδράσεων της έκθεσης σε φ.π.

   Ταυτοποίηση ευαίσθητων υποπληθυσμών με βάση τους γενετικούς πολυμορφισμούς ηπατικών ενζύμων

   Εκπαίδευση του υπό μελέτη πληθυσμού για πρακτικές Υγιεινής και Ασφάλειας σε σχέση με τη χρήση φ.π. και την προστασία των προϊόντων από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας διατροφής του γενικού πληθυσμού

   Περιβαλλοντική εκπαίδευση του υπό μελέτη αγροτικού πληθυσμού για την προστασία του περιβάλλοντος, προστασία φυσικών πόρων (έδαφος, νερό αέρας) από τη χρήση φ.π.